LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Powerseal Special Products B.V.

Art. 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Powerseal Special Products bv. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Powerseal Special Products bv schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met Powerseal Special Products bv een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Powerseal Special Products bv gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen

 1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Powerseal Special Products bv een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en erfgename(n).
 2. Elke tussen Powerseal Special Products bv en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
 3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Powerseal Special Products bv zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Powerseal Special Products bv onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 4. Bedingen, op grond waarvan Powerseal Special Products bv een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond  waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Powerseal Special Products bv gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
 2. Powerseal Special Products bv heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Powerseal Special Products bv is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Powerseal Special Products bv gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Powerseal Special Products bv de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Powerseal Special Products bv door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Powerseal Special Products bv en wederpartij schriftelijk worden  bevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van Powerseal Special Products bv niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Powerseal Special Products bv gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Powerseal Special Products bv krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door Powerseal Special Products bv gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Prijzen van Powerseal Special Products bv zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die  (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft Powerseal Special Products bv het recht een evenredige verhoging aan de weder- partij in rekening te brengen.
 3. De door Powerseal Special Products bv vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoer- rechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Powerseal Special Products bv is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 6. Levering

 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van Powerseal Special Products bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Powerseal Special Products bv verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening van de wederpartij.
 3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn  geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 7. Opslag

 1. Indien de wederpartij niet voor verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, kan Powerseal Special Products bv de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
 2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.
 3. Indien de wederpartij de door Powerseal Special Products bv ingevolge van lid 1 opgeslagen goederen niet binnen 6 maanden na de kennisgeving ingevolge lid 2 alsnog afneemt wordt de wederpartij geacht van die goederen afstand te hebben gedaan, onverminderd de betalingsverplichting van de wederpartij.

Art. 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Powerseal Special Products bv gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, pandomi, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Powerseal Special Products bv kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan vier maanden wordt vertraagd, is naast Powerseal Cylinder Technics ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Powerseal Special Products bv recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan vier maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder de verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Powerseal  Special Products bv terug  te  zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij  niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 9. Aansprakelijkheid

Powerseal Special Products bv is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van  door Powerseal Special Products bv bewerkte/geleverde producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Art.10. Reclames

 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.
 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, terstond bij aflevering te controleren op beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Powerseal Special Products bv dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Geconstateerde beschadigingen dienen door de wederpartij op de afleveringsbon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame-advies, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen 14 dagen na de levering in het bezit van Powerseal Special Products bv is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
 5. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Powerseal Special Products bv verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk opnieuw te bewerken/leveren, zonder dat Powerseal Special Products bv aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
 6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.11. Garantie

 1. Powerseal Special Products bv staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door haar aangebrachte/geleverde materiaal in het algemeen een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de fabrieksgarantie van het door Powerseal Special Products bv aangebrachte/geleverde materiaal. Zij geldt voor de duur van drie maanden of de duur van de fabrieksgarantie vanaf factuurdatum en uitsluitend indien het door Powerseal Special Products bv bewerkte/geleverde product deugdelijk is gebruikt.
 3. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Powerseal Special Products bv bewerkte/geleverde goederen, valt buiten de garantie.
 4. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Powerseal Special Products bv geen garantie-aanspraken.
 5. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt Powerseal Special Products bv als gevolg hiervan  eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.12. Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud van de door Powerseal Special Products bv bewerkte/geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.

Art.13. Betaling

 1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, dan wel binnen 30 dagen na levering te worden gestort op een door Powerseal Special Products bv aangewezen bank- of girorekening.
 2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Powerseal Special Products bv
 3. Powerseal Special Products bv is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan Powerseal Special Products bv een rente wegens te late betaling schuldig van 0.75% van het verschuldigde bedrag.
 6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 250,–.
 7. Powerseal Special Products bv heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Powerseal Special Products bv totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Powerseal Special Products bv op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Powerseal  Special Products bv deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.14. Ontbinding

Onverminderd de Powerseal Special Products bv verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Powerseal Special Products bv een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.15. Geschillen

 1. Op alle door Powerseal Special Products bv gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Powerseal Special Products bv is gevestigd.